Xavier Martinez

  • Illustres, Gérard (detail), 2016.