Xavier Martinez

  • Illustres, Jean-Louis (detail), 2016.